Misja Szkoły

Liczba odwiedzających: 1075
Misja Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce

 

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce 

Szkoła nasza stanowiąca społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców jest szkołą:

- nowoczesną, dającą solidne podstawy dalszego kształcenia dzięki wykwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze pedagogicznej, 

- wspierającą rodziców w wychowaniu i kształceniu, 

- respektującą uniwersalne zasady etyczne, 

- dbającą o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, 

- mocno osadzoną w tradycji regionalnej i narodowej. 


Misja szkoły:

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną,  której absolwenci będą potrafili godnie żyć w Polsce i w zintegrowanej Europie. 


Uczymy demokracji:

- uczniowie respektują prawa szkolne, 

- nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły,

- przygotowujemy uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli. 


Stale podwyższamy jakość pracy szkoły: 

- analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców, 

- ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy. 


Zapewniamy równość szans: 

- oferujemy wysoki poziom nauczania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne predyspozycje ucznia, 

- uczymy tolerancji i empatii, 

- kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie, 

- promujemy zdrowy styl życia, 

- przeciwdziałamy agresji, 

- jesteśmy otwarci i życzliwi. 


Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: 

- oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

- każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych, 

- uczymy bezpiecznego korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:  

- rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, 

- umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

- indywidualizujemy proces kształcenia. 


Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się: 

- dążymy do efektywnej współpracy z rodzicami i preferujemy rodzinne wartości, 

- jasno określamy wymagania edukacyjne, 

- posiadamy motywujący system oceniania, 

- rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy, 

- zapewniamy różnorodność form i środków,

- stosujemy aktywizujące metody pracy. 


Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych 

- mobilizujemy do ciągłego rozwoju, 

- zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji, 

- zdobywamy laury w konkursach, turniejach. 


Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:  

- stwarzamy środowisko przyjazne uczniom i rodzicom, 

- spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny, 

- posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt. 


Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:  

- jesteśmy dobrze zorganizowani, 

- przepływ informacji w szkole jest efektywny, 

- zapewniamy łatwość dostępu do informacji. 


SYLWETKA ABSOLWENTA

Naszym celem jest stworzenie uczniowi takich warunków rozwoju, aby opuszczając szkołę:

- potrafił samodzielnie funkcjonować w otaczającym go świecie oraz współpracować w zespole, 

- miał rzetelną wiedzę i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie, 

- był pozytywnie nastawiony do życia, wierzył w siebie i swoje możliwości, 

- był otwarty, życzliwy i uczynny, cechowała go wysoka kultura osobista, 

- był tolerancyjny – akceptował różne poglądy i postawy, 

- był ciekawy świata i ludzi, potrafił twórczo myśleć, realizować postawione sobie cele, 

- umiejętnie komunikował się w języku obcym, 

- sprawnie posługiwał się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, 

- był gotów ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i podjęte decyzje, 

- był sprawny fizycznie, potrafił zadbać o swoje zdrowie 

- preferował zdrowy styl życia, 

- aktywnie działał na rzecz środowiska, 

- potrafił wyrazić i obronić swoje poglądy w jasny i otwarty sposób, szanując jednocześnie zdanie i potrzeby innych ludzi.