Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Guzowatce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • brak wersji kontrastowych


 • brak opisu dla zdjęć i grafiki


 • dokumentacja w formie scanu


Wyłączenia
 • brak


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce

 • Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ; Guzowatka 81; 05-252 Dabrówka

 • E-mail: spgozowatka@dabrowka.net.pl

 • Telefon: 297578465


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od ulicy. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Szkoła nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Teren szkoły jest ogrodzony na którym znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników i rodziców. Oznakowane są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia szkoły znajdują się na dwóch kondygnacjach. Na piętro brak podjazdu oraz windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają możliwość skontaktować się z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Guzowatce w następujący sposób: mogą napisać pismo na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Guzowatce; Guzowatka 81; 05-252 Dabrówka, wysłać maila na adres szkoły spgozowatka@dabrowka.net.pl,">spgozowatka@dabrowka.net.pl,  skontaktować się przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu 297578465


Informacje dodatkowe


Ułatwienia


brak


Inne informacje i oświadczenia


brak


Statystyka strony

Strona oglądana: 871 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 30.03.2021 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Jacek Rosłon, data: 05.04.2021 r., godz. 16.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2021 r., godz. 16.25Jacek RosłonEdycja strony
05.04.2021 r., godz. 16.12Jacek RosłonEdycja strony
30.03.2021 r., godz. 15.12Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2011 - 2012 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Zawartość merytoryczna: Jacek Rosłon, e-mail: spgozowatka@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lutego 2011 r.